Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ CO  30/06/2022
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานจุลทรรศน์และจุลวิเคราะห์ MTEC  30/06/2022
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม CO  30/06/2022
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา CO  30/06/2022
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา CO  30/06/2022
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/05/2022
วิศวกร / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/05/2022
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย CO  31/05/2022
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาธุรกิจ NANOTEC  31/05/2022
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานคีย์แอคเคานต์ CO  31/05/2022
วิศวกร / ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ CO  31/05/2022
นักกฎหมาย / งานกฎหมายต่างประเทศ CO  31/05/2022
วิศวกรอาวุโส / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  31/05/2022
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/05/2022
นักวิจัย / ทีมวิจัยวิศวกรรมยางขั้นสูง MTEC  31/05/2022
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/05/2022
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC  31/05/2022
นักวิจัย / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/05/2022
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/05/2022
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/05/2022
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/05/2022
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน ENTEC  31/05/2022
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/05/2022
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/05/2022
วิศวกร / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/05/2022