Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC  31/12/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/12/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/12/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/12/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/12/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/12/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  31/12/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/12/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/12/2021
ผู้ช่วยวิจัย / งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี NECTEC  31/12/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/12/2021
นักวิจัย / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/12/2021
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTEC  31/12/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ NECTEC  31/12/2021
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/12/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/12/2021
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/12/2021
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/12/2021
วิศวกร / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/12/2021
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/12/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/12/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/12/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  31/12/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  31/12/2021
วิศวกร / ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ CO  31/12/2021