Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ BIOTEC  31/08/2022
วิศวกรอาวุโส / ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน CO  31/08/2022
ที่ปรึกษา / โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ CO  31/08/2022
ที่ปรึกษา / ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. CO  31/08/2022
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโปรแกรมวิจัยและเทคโนโลยีฐาน BIOTEC  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโปรแกรมวิจัยและเทคโนโลยีฐาน BIOTEC  31/08/2022
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  31/08/2022
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTEC  31/08/2022
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  31/08/2022
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/08/2022
วิศวกรอาวุโส / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  31/08/2022
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/08/2022
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/08/2022
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/08/2022
วิศวกร / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/08/2022
วิศวกร / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/08/2022
ที่ปรึกษาอาวุโส / งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี NECTEC  31/08/2022
วิศวกร / ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NECTEC  31/08/2022
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/08/2022
ผู้ช่วยวิจัย / งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี NECTEC  31/08/2022
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา CO  31/08/2022