Position Center Closeing date
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก MTEC  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/01/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  31/01/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบำรุง MTEC  31/01/2021
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/01/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน CO  31/01/2021
นักวิชาการ / งานบริหารด้านทุนทางปัญญา MTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน CO  31/01/2021
นักกฎหมาย / งานสอบสวนและคดี CO  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / งานติดตามและประเมินผล NANOTEC  31/01/2021
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ทีมแผนกลยุทธ์และบริหารการวิจัย CO  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/01/2021
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและบริการลูกค้า CO  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  31/01/2021
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและบริการลูกค้า CO  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  31/01/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  31/01/2021
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ BIOTEC  31/01/2021
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/01/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  31/01/2021