Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์ / สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา CO  31/08/2022
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/08/2022
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา CO  31/08/2022
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา CO  31/08/2022
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ CO  31/08/2022
ผู้ประสานงาน / สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา CO  31/08/2022
นักวิชาการ / ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี CO  31/08/2022
ที่ปรึกษา / ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย CO  31/08/2022
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม CO  31/08/2022
นักวิจัย / ทีมวิจัยวิศวกรรมยางขั้นสูง MTEC  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม CO  31/08/2022
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย CO  31/08/2022
วิศวกร / งานบริการเครื่องมือ NANOTEC  31/08/2022
วิศวกร / ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมสนับสนุน NANOTEC  31/08/2022
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานคีย์แอคเคานต์ CO  31/08/2022
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์ / งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี CO  31/08/2022
ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/08/2022
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ CO  31/08/2022
นักกฎหมาย / งานกฎหมายต่างประเทศ CO  31/08/2022
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์ MTEC  31/08/2022
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา CO  31/08/2022
นักกฎหมาย / งานกฎหมายต่างประเทศ CO  31/08/2022