สอบถามข้อมูล

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ของ สวทช. จะติดต่อกลับตามเบอร์ติดต่อกลับที่ให้ไว้
Your personal details will be kept confidential. If NSTDA needs more information our staff will contact you using the data provided.

เลือกไฟล์ / Browse File เปลี่ยน / Change ลบ
เลือกไฟล์ / Browse File เปลี่ยน / Change ลบ
เลือกไฟล์ / Browse File เปลี่ยน / Change ลบ
* รองรับไฟล์นามสกุล jpg,jpeg,bmp,gif,png,pdf,cvf,doc,docx,ppt,pptx,xls,xls,rar,zip ขนาดไม่เกิน 25 MB
* Supports file extensions. jpg,jpeg,bmp,gif,png,pdf,cvf,doc,docx,ppt,pptx,xls,xls,rar,zip size up to 25 MB

หมายเหตุ

1. ข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ระบุต้องเป็นความจริง
2. หากข้อมูลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงได้ ทางคณะทำงานจะไม่สามารถรับเรื่องและดำเนินการต่อไปได้
3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนต่อสาธารณชน

สวทช. จะรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนต่อสาธารณชน

การแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ เมื่อพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมิชอบของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

คำอธิบาย:
ท่านสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง ทั้งนี้
1. สวทช. ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร จะรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนต่อสาธารณชน
2. ข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ระบุต้องเป็นความจริง
3. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ระบุชื่อ-สกุล หรือ อีเมล์ของท่าน อย่างไรก็ตามการให้ชื่อและอีเมล์จะเป็นประโยชน์ในการติดตามผลและการสืบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. หากข้อมูลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงได้ สวทช. จะยุติเรื่องและเก็บบันทึกเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล